O nas

Regulamin Ucznia

 1. Uczeń ma prawo:
 2. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 3. do jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,
 4. do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. do pomocy w przypadku trudności w nauce.

 

2.Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
 2. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych osób,
 3. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

    (uczeń, który zniszczy sprzęt szkolny lub wyrządzi inne szkody, zobowiązany jest do naprawy i pokrycia kosztów),

 1. przestrzegania i wykonywania zadań i poleceń wydawanych przez nauczyciela,
 2. punktualnego przychodzenia do szkoły.

 

3 .Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych w skali rocznej, nie będzie klasyfikowany i   promowany do następnej klasy.

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 3. wzorową postawę,
 4. wybitne osiągnięcia.

 

5 .Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły lub organizacje pozaszkolne na wniosek nauczyciela lub Komitetu Rodzicielskiego.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:
 2. pochwała wychowawcy klasy,
 3. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 4. nagrody i dyplomy.

 

 1. Za nieprzestrzeganie satutu uczeń może być ukarany:
 2. upomnieniem wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem dyrektora szkoły,
 4. zawieszeniem w prawach ucznia,
 5. usunięciem z listy uczniów szkoły.

 

 1. Ukarany uczeń może odwołać siȩ do dyrektora szkoły, odwołanie powinno być rozpatrzone wciągu 14 dni.

 

 1. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ( prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

 

 1. Na wniosek wychowawcy lub rodzica, za zgodą i na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną, uczeń może być przeniesiony do wyższej klasy. 

 

Regulamin szkoły

 1. Szkoła jest członkiem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.
  2. Cykl kształcenia trwa 12 lat.
  3. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy 0-11 . 
  4. Nowy rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się w pierwszą 
  niedzielę czerwca. **
  5. Zajęcia lekcyjne trwają w godzinach od 10:00 do 14:00. 
  6. Przerwa świąteczna oraz ferie zimowe i wiosenne ustalane są na podstawie kalendarza 
  szkoły św.Izydora. 
  7. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w wieku od 5 do 18 lat. . 
  8. Dzieci przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie sprawdzianu umiejętności 
  językowych. 
  9. Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania opracowanym przez 
  Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności: 
  a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania, 
  b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych 
  w programie, 
  c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do możliwości szkoły, 
  d) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań i 
  zespołów artystycznych 
  10. Uczeń przebywający w szkole podczas zajęć: 
  a) lekcyjnych, znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 
  b) pozalekcyjnych, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia , za zgodą rodziców. 
  11. Podczas imprez pozalekcyjnych uczeń znajduje się pod opieką rodziców lub osoby przez 
  nich upoważnionej. 
  . 12. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole podczas przerwy. 
  13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, 
  na okres nie dłuższy niż 3 lata . 
  15. Rodzice uczniów danej klasy mogą wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę 
  wychowawcy (decyzję swą dyrektor musi podjąć w ciągu 14 dni po wpłynięciu wniosku) 
  16. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, który ma na celu wartościowanie 
  postępów ucznia. Obowiązuje następująca skala ocen: 
  a) z przedmiotów: 1,2,3,4, 5,6 
  b) z zachowania: wzorowe,bardzo dobre, dobre, poprawne i nieodpowiednie. 
  17. Postępy w nauce sprawdzane są w formie ustnej i pisemnej. 
  18. Nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci w 
  dowolnie wybranej formie.

** Aneks do Regulaminu Szkoły, pkt.4: 

"Nowy rok szkolny rozpoczyna siȩ w pierwszą sobotę po Labor Day, a kończy się po przepracowaniu minimum 32 sobót”.

Statut szkoły został przyjęty na Zebraniu Ogólnym w dniu  5 czerwca 2011r. zwykłą większością głosów. 

STATUT SZKOŁY

Polskiej Szkoły Dokształcającej

 1. św. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO w RIVERHEAD, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Maksymiliana Marii Kolbego została założona 15 października 1972 roku w celu nauki języka polskiego i kultywowania polskiej kultury i tradycji.

 W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili: Feliksa Sawicka, ks. Julian Wenda, ks. Michał Wodziak, ks. Jerzy Widoniak, ks. Vitalis Pędzik, ks. Władysław Swiątek, Irena Pendzik, Paweł Podlas, Jadwiga Chodukiewicz, Józefa Kiegiel, Katarzyna Kornafel.

 

I – Postanowienia ogólne

Polska Szkoła Dokształcająca im.św.Maksymiliana Marii Kolbego jest  organizacją działającą przy parafii św. Izydora w Riverhead, w stanie Nowy Jork. Jej siedzibą jest St.Isidore School mieszcząca się przy 515 Marcy Avenue, Riverhead, NY. Szkoła posiada pieczęć, sztandar i hymn.

II – Cele i zadania szkoły

Celem szkoły jest nauczanie dzieci  języka polskiego, historii i geografii Polski, zapoznanie ich z polską kulturą , tradycjami.  Szkoła aktywnieuczestniczy w życiu parafii św.Izydora.

III – Organy szkoły

 1.  Zebranie  Ogólne
 2. Dyrektor Szkoły
 3. Rada Pedagogicza
 4. Komitet Rodzicielski,
 5. Komisja Rewizyjna

ZEBRANIE OGÓLNE

Zebranie Ogólne tworzą rodzicelub opiekunowie prawni uczniów oraz nauczyciele szkoły.  Powinnoono odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, na początku i na końcu roku szkolnego. Dyrektor, Komitet Rodzicielski lub Komisja Rewizyjna, w razie  potrzeby, mogą zwołać Zebranie Ogólne w dodatkowym terminie.

Do zadań  Zebrania Ogólnego należy:

 1. Wybór Komitetu Rodzicielskiego po uroczystości rozpoczęcia  roku szkolnego.

1a.  W wyborach członków Komitetu Rodzicielskiego biorą udział tylko rodziny dzieci zapisanych do szkoły, każda rodzina dysponuje jednym głosem.

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (co trzeci rok),

   2a.  W wyborach Komisji Rewizyjnej biorą udział nauczyciele nie będący rodziacami dzieci uczęszczających do szkoły oraz rodziny dzieci zapisanych do szkoły – każda rodzina dysponuje jednym głosem.  

 1. Udzielenie absolutorium dla dyrektora szkoły pod koniec jego kadencji.
 2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej, według takich samych zasad jak wybory Komitetu Rodzicielskiego, zwykłą większością głosów.
 3. Zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale IV.
 4. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu szkoły i rozprowadzeniu jej majątku (wymagane 75% frekwencji uprawnionych do głosowania).

 

              

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. kierowanie  działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, dokonywanie oceny ich pracy, przyznawanie nagród i wymierzanie kar  nauczycielom, oraz występowanie w sprawie odznaczeń,   nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
 4. powierzanie i odwoływanie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły.
 6. zarządzanie  środkami finansowymi szkoły w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim i czuwanie nad  ich prawidłowym wykorzystaniem,
 7. opracowanie kalendarza organizacyjnego szkoły,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły,
 9. nadzór nad przechowywaniem dokumentacji szkoły oraz symboli szkoły-pieczęci i sztandaru.
 10. współpraca z Komitetem Rodzicielskim.

Pod nieobecność dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora.                                          

Wybór dyrektora szkoły:

 1. musi nastąpić nie później niż miesiąc przed upływem kadencji dyrektora szkoły,
 2. na kadencję nie dłuższą niż 3 lata i 1 miesiąc, kończącą się z końcem roku szkolnego, maksymalnie na 3 kadencje,
 3. przez Radę Pedagogiczną i nie więcej niż siedmiu reprezentantów Komitetu Rodzicielskiego    (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzech członków),
 4. spośród  członków Rady Pedagogicznej,
 5. w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.  Głosowanie należy powtarzać do momentu uzyskania wymaganej większości.  Kandydaci biorą udział w głosowaniu.
 6. następuje na zebraniu zwołanym i prowadzonym przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego lub osobę przez niego wyznaczoną.                 

     Odwołanie dyrektora szkoły:

Dyrektor szkoły może być odwołany tylko w wypadku rażącego naruszenia statutu szkoły lub w wypadku utraty zdolności do kierowania szkołą.  Taką decyzję może podjąć wspólne zgromadzenie Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego większością 2/3 głosów.  Wspólne zebranie w sprawie odwołania dyrektora może być zwołane na wniosek 2/3 głosów członków Rady Pedagogicznej lub 2/3 głosów czlonkow Komitetu Rodzicielskiego. Zebranie to zwołuje zastepca dyrektora szkoły lub przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w terminie 2 tygodni od wysuniętego wniosku. W wypadku odwołania dyrektora szkoły nadzór nad szkołą przejmuje zastępca dyrektora, z ograniczonym prawem podejmowania decyzji. Wybory nowego dyrektora powinny być przeprowadzone nie później niż 30 dni po odwołaniu poprzedniego.                                    

RADA  PEDAGOGICZNA

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny    za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. Dyrektor może zwołać zwykłe posiedzenie Rady Pedagogicznej z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i nadzwyczajne posiedzenie w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. 
 4. Wyjątkowo w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą wziąć udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej.  
 5. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 6. Wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa.
 7. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły. Zmiany w tym regulaminie mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością  głosów.
 8. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Pracy Szkoły, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły i zatwierdzony przez Komitet Rodzicielski. Zmiany w Regulaminie Pracy Szkoły  mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością  głosów i zatwierdzane przez Komitet Rodzicielski.
 9. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Ucznia, który musi być zgodny ze   Statutem  Szkoły i zatwierdzony przez Komitet Rodzicielski. Zmiany w Regulaminie Ucznia mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną  zwykłą większością  głosów i zatwierdzone przez Komitet  Rodzicielski.

 KOMITET RODZICIELSKI

 1. Komitet Rodzicielski stanowi reprezentację rodziców uczniów. 
 2. Członkowie Komitetu są wybierani  podczas  Zebrania Ogólnego na rozpoczęciu roku szkolnego.
 3. Kadencja członka Komitetu Rodzicielskiego trwa  1rok,członkiem Komitetu można być wielokrotnie.

          3a.  członek Komitetu Rodzicielskiego może być odwołany przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów.

 1. Członek Rady Pedagogicznej nie może jednocześnie być członkiem Komitetu Rodzicielskiego.
 2. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wyłaniają swój zarząd -przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika - na pierwszym zebraniu, członkiem zarządu można być wielokrotnie.
 3. Komitet Rodzicielski  gromadzi środki finansowe dla szkoły, ustala czesne za szkołę oraz wynagrodzenie dla pracowników szkoły.
 4. Komitet Rodzicielski prowadzi księgowość szkoły i dysponuje jej finansami w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Komitet Rodzicielski  bierze udział w wyborze i odwołaniu dyrektora szkoły zgodnie z zasadami Statutu Szkoły.
 6. Jest zobowiązany do opracowania Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego zgodnego ze Statutem Szkoły. Zmiany w tym regulaminie mogą być dokonywane zwykłą większością  głosów.
 7. Komitet Rodzicielski może przyjąć nowych członków w ciągu roku szkolnego. Nowi  członkowie muszą zostać  zatwierdzeni podczas najbliższego Zebrania Ogólnego.
 8. Liczba członków Komitetu Rodzicielskiego nie może przekraczać 12, z zarządem włącznie.
 9. Współmałżonek członka Rady Pedagogicznej nie może sprawować żadnej funkcji w zarządzie Komitetu Rodzicielskiego.

 KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jest wybierana w składzie 3-osobowym spośród rodziców uczniów szkoły lub osób powszechnie znanych w społeczności polonijnej izaangażowanych w życie Polonii,  na Zebraniu Ogólnym, na 3 lata.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego oraz osoby z nim spokrewnione nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pierwszym zebraniu  wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Kontroluje gospodarkę finansową szkoły.
 5. Występuje do Ogólnego Zebrania  o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu dyrektorowi szkoły. 

 

                 IV ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Statut ten wchodzi w życie w dniu  5 czerwca 2011r. w wyniku uchwalenia go na  Zebraniu  Ogólnym zwykłą większością głosów, według takich samych zasad jak wybór Komisji Rewizyjnej. Wszelkie zmiany w powyższym statucie mogą być dokonane tylko na  Zebraniu Ogólnym zwołanym z co najmniej  miesięcznym wyprzedzeniem, zwykłą większością głosów.

 

Feliksa Sawicka

(1922 - 2015)

Pani Feliksa była współzałożycielką szkoły i jej wieloletnią dyrektorką.  Kierowała szkołą od momentu jej założenia;  15 października 1972r. do czerwca 2010r. Ze względów zdrowotnych zrezygnowała z kierowania szkołą i została mianowana Dyrektorem Honorowym Szkoły. Poniżej publikujemy wspomnienia spisane przez panią Feliksę Sawicką.

WSPOMNIENIA PANI FELIKSY SAWICKIEJ

 

 

POCZĄTKI POLSKIEJ SZKOŁY

15 października 1972r. odbyło się zebranie w sali przedszkolnej szkoły św. Izydora na którym została założona polska szkoła.  W zebraniu wzięli udział:  ks. proboszcz Julian Wenda, ks. Michał Wodziak, Irena Pendzik, Paweł Podlas, Katarzyna Kornafel, ja i kilkoro rodziców.  Na tym zebraniu zostałam wybrana na kierowniczkę szkoły, ze względu na moje nauczycielskie doświadczenia z Polski.  Pan Podlas założył konto czekowe w banku i tak się zaczęła nasza działalność.Powstanie polskiej szkoły zbiegło się z pierwszą rocznicą beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego przez papieża Pawła VI.  Dlatego na tym zebraniu obrano  na patrona szkoły tego wielkiego Polaka i męczennika.Swoją 

działalność szkoła rozpoczęła w budynku szkoły parafialnej im. św. Izydora i tu kontynuuje po dzień dzisiejszy.

 

Początki polskiej szkoły - dyrektor szkoły Feliksa Sawicka z rodzicami

 

Pierwszymi nauczycielami byli:  Józefa Kiegiel, Janina Matuszczak, Katarzyna Kornafel, Czesława Zakrzewska, ks. Witalis Pendzik, ks. Władysław Światek, ks. Jerzy Widoniak i ja.  Uczyliśmy 48 uczniów pochodzących z polskich i amerykańskich rodzin.  Nauczycielom za naukę płacono $5 na godzinę.  Mieliśmy tylko trzy godziny:  dwie godziny języka polskiego, historii, geografii i tradycji.  Oprócz tego godzina tańca, która była obowiązkowa.  Tańca uczyła p. Kornafel.  Nasze dzieci ślicznie tańczyły, więc wyjeżdżaliśmy do różnych miejscowości na wschód i zachód Long Island.  Dzieci wykonywały polskie tańce w strojach ludowych.  Do dzisiaj zachowały się wycinki prasowe dotyczące występów naszych uczniów.  Z czasem utworzyła się grupa tańca, która występuje do dzisiaj.

 

 

Pierwsi uczniowie

 

 SZTANDAR

W pierwszym roku działalności szkoły planowano mieć sztandar.  W tym czasie ks. Witalis Pędzik przywiózł z Polski piękny, namalowany na płótnie, portret błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego.  Córka państwa Filmańskich o zdolnościach plastycznych wszyła go do sztandaru, tak aby obraz bł. Maksymiliana był widoczny.  Sztandar był gotowy w drugim roku szkoły i szykowaliśmy się do jego powśięcenia. Drzewiec do sztandaru zrobił pan Antoni Lul a ksiądz dał krzyżyk na jego zakończenie. W trakcie przygotowania sztandaru do poświęcenia - dowiedzieliśmy się, że w tym czasie jest w Nowym Jorku pan Franciszek Gajowniczek więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, który został ocalony przez ofiarę życia ks. Maksymiliana Kolbe.  I co się stało?  Ja i rodzice, nauczyciele i księża ucieszyliśmy się bardzo mówiąc   "Ten, który zginął za niego będzie na sztandarze, a pana Franciszka poprosimy, aby był ojcem chrzestnym naszego sztandaru".  Na matkę chrzestną poprosiliśmy panią Martę Dec. 

Zaprosiliśmy pana Gajowniczka z jego współwięźniami:  Michałem Prejslerem i jeszcze jednym więźniem, którego nazwiska nie pamiętam.  Poświęcenie sztandaru odbyło się 15 października 1975r. w naszym kościele.  Była to piękna uroczystość.  Zjechało się bardzo dużo ludzi z całego Long Island i różnych okolic Nowego Jorku.  Ten człowiek, który żył dzięki poświęceniu ks. Maksymiliana M. Kolbe był wśród nas.  To naprawdę wzruszające.

 

 

Spotkanie z Franciszkiem Gajowniczkiem (pan Gajowniczek siedzi w środku).

 

 

Pan Gajowniczek rozmawia z dziećmi

 

 

Spotkanie w podziemiach kościoła z panem Gajowniczkiem 

 

Po uroczystym poświęceniu w kościele odbyło się oficjalne przyjęcie w podziemiu kościoła św. Izydora.  Pan Gajowniczek rozmawiał z nami, nawet wpisał się do księgi pamiątkowej.  Następnie odbyło się nieoficjalne przyjęcie w moim domu.  Rodzice przynieśli z domów ugotowane potrawy;  czego tu nie było:  kury, indyki, kaczki.  Każdy jadł wraz z gościem.  Byli też przedstawiciele Centrali Polskich Szkół z p. Janem Woźniakiem i jego żoną. 

Centrala z radością przyjęła naszą szkołę im. bł. Maksymiliana Marii Kolbego jako pierwszą szkołę pod jego wezwaniem na świecie. 

Pan Gajowniczek opowiadał o ojcu Kolbe, że to był wielki kapłan, który spowiadał więźniów i pocieszał każdego jak tylko mógł.  Pan Gajowniczek był taki szczęśliwy, że w Ameryce jest polska szkoła pod jego wezwaniem, która uczy języka polskiego.  Życzył wiele sukcesów dla dzieci, nauczycieli i rodziców.  Opowiadał różne przeżycia więzienne. 

 

ZE SZTANDAREM W WATYKANIE

Wszyscy Polacy  bardzo się ucieszyli, że Polak został wybrany na papieża.  Jan Paweł II - którego przepowiedział Juliusz Słowacki i siostra Faustyna - miał ogłosić błogosławionego Maksymiliana Kolbe świętym.  Z naszej szkoły w 1982r. pojechało do Watykanu 10 osób w strojach krakowskich.  A byli to:  Emilia Wichólska, Urszula Ozborne, Halina Dąbrowska, Jadwiga Bogdziun, Czesława Kalwoda, Joe Hololob, ks. Marian Tarnowski i ja.  W momencie kiedy ojciec św. ogłaszał błogosławionego Maksymiliana świętym (byliśmy blisko ołtarza) przypieliśmy wstążkę z wyrazem "Święty" do naszego sztandaru.  W czasie mszy św. modlitwę wiernych w języku polskim czytała pani Barbara Dietz (inni czytali w różnych językach).  Po głównej uroczystości zwiedzaliśmy Rzym.

 

Ze sztandarem w Rzymie na kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego 17 października 1982r. w Watykanie

 

 

Sztandar towarzyszy nam wszędzie,  Parada Pułaskiego na Manhattanie - 2009r.

 

PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Nasza szkoła pracowała w budynku szkoły św. Izydora. W pierwszym roku zapisało się 108 osób, w tym 40 dorosłych.  Były też gorsze lata, gdy mieliśmy bardzo mało uczniów.  Uczyliśmy dzieci młodsze oraz dorosłych na poziomie gimnazjum.   Wśród starszych był uczeń pochodzenia polskiego, który poszedł do seminarium. Po kilku latach studiów został księdzem i przyjechał do Riverhead jako kapłan odwiedzić swoją parafię.  Był też inny uczeń, który udał się do zakonu, tam został kapłanem zakonnym.  Pamiętam jedną z uczennic, która w naszym kościele była organistką, a potem udała się do zakonu, gdzie jest do dzisiaj.

 

 

Spis dzieci i dorosłych w pierwszym roku działalności szkoły

 

Nasza szkoła bardzo dobrze funkcjonowała.  Przy pomocy aktywnych rodziców piekliśmy ciasta, robiliśmy różne szydełkowe robótki, które sprzedawaliśmy, aby zdobyć pieniądze na działalność szkoły.  Organizowaliśmy na Boże Narodzenie piękne Jasełka, wraz z obiadem, które nazwaliśmy Wigilią. Przychodzili też ludzie samotni i niezamożni - korzystając z obiadów, które dawaliśmy im bezpłatnie.  Z wdzięcznością cieszyli się tym, że polska szkoła dba o Polaków - a myśmy im jak i uczniom dawali upominki.

Jasełka zawsze odbywały się po Bożym Narodzeniu - co Amerykanie mieli nam za złe.  A my odpowiadaliśmy - Adwent jest czasem oczekiwania i przygotowania na narodzenie Pana Jezusa, Bożej Dzieciny. 

Organizacja Jasełek odbijała się  szerokim echem w środodowisku Polonii i przynosiła nam popularność. 

 

 

Pierwsze przedstawienie Jasełek

 

W pierwszą sobotę po Wielkanocy przygotowywaliśmy Śniadanie Wielkanocne, tzw. Święcone.  Rodzice przygotowywali jaja, masło, kiełbasy, sałatki i ciasta, które to potrawy pięknie udekorowane były święcone przez księdza.  Po modlitwie uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście  zasiadali do uczty.  Następnie odbywały się różne gry z pisankami pod kierownictwem nauczycieli, poza tym odbywały się różne pokazy.

Na stole wielkanocnym były różne ciasta, babki oraz baranki z ciasta udekorowane lukrem, wiórkami kokosowymi z oczami z rodzynek.  Była to nowość w naszym środowisku, podobnie jak i baranki z masła, z oczkami z pieprzu.

Tydzień przed Wielkanocą uczniowie i rodzice urządzali sprzedaż wielkanocną przed kościołem lub w podziemiach kościoła.  Sprzedawaliśmy różne ciasta drożdżowe, baranki z ciasta - baranki z masła, pisanki malowane przez dzieci, trawkę, kartki świąteczne i ozdoby wielkanocne.  Dochód przeznaczano na potrzeby szkoły. 

 

 

 

 

 Pani Feliksa prezentuje zwyczaje wielkanocne amerykańskim widzom kanału 12 

 

ŻYCIORYS - DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ

Urodziłam się 15 czerwca 1922r. w Michałowie koło Białegostoku.   Szkołę powszechną ukończyłam  w 1936r. Do 1939r. uczęszczałam do gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ulicy Fabrycznej.  Była to szkoła koedukacyjna, w której był bardzo wysoki poziom.  Uczono tam  języka polskiego, łaciny, niemieckiego, historii, geografii,  matematyki, biologii, fizyki, chemii, gimnastyki i robótek ręcznych.  We wrześniu wybuchła wojna i nauka w szkole została przerwana. 

 

 

 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

(pani Feliksa w pierwszym rzędzie od dołu,druga od prawej)

Michałów, 1934r.

 

 

Klasa VI - zespół gitarzystów (pani Feliksa pierwsza po lewej przy tablicy) 

Michałów, rok 1936.

 

U SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY - SPOTKANIE Z PÓŹNIEJSZĄ BŁOGOSŁAWIONĄ, MATKĄ BOLESŁAWĄ LAMENT 

Uczęszczając do gimnazjum mieszkałam w internacie u sióstr misjonarek Świętej Rodziny przy ulicy Stołecznej 5 w Białymstoku.  Tu też mieszkała matka założycielka Bolesława Lament.  Ostatnio była bardzo chora.  My dziewczynki w wolnym czasie pomagałyśmy siostrom przy jej pielęgnowaniu.  Była to osoba bardzo uduchowiona i kiedy zmarła wiele osób doznało cudów za jej wstawiennictwem.  Toteż w roku 1998 została ogłoszona błogosławioną przez ojca świętego Jana Pawła II.  Siostry potrzebowały świadectwa osób znających Matkę Bolesławę do procesu beatyfikacyjnego, dlatego pisałam świadectwo jej świętości.  Matka Bołesława całe życie poświęciła pracy nad zjednoczeniem odłączonych chrześcijan z kościołem katolickim - uczyła i zakładała szkoły dla młodzieży: w Polsce, Rosji, Finlandii i Estonii.

Mój kontakt z siostrami zakonnymi utrzymywany jest przez cały czas mojego pobytu w Stanach, utrzymuję kontakt z siostrami w Polsce jak i w Ameryce, w stanie Wisconsin.

 

 

Ulotka wydana przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny 
przed procesem beatyfikacji matki Bolesławy Lament

 

 W SZKOLE

Po skończeniu Studiów Pedagogicznych przez 12 lat uczyłam klasy drugie i trzecie w Szkole Podstawowej w Michałowie .  W międzyczasie zachorowałam na gardło i po operacji nie mogłam uczyć i pracować w szkole. 

 

Pani Feliksa ze swoimi podopiecznymi przed kościołem w Michałowie - 1956r.

 APTECE

Rozpoczęłam studia farmaceutyczne które trwały 3 lata i jednoczecześnie pracowałam w aptece w Michałowie aż do roku 1960, czyli do mojego wyjazdu do Ameryki. 

Znając język niemiecki mogłam obsługiwać klientów  miejszości niemieckiej zamieszkałej na tym terenie. 

 

PRZYJAZD DO AMERYKI

Po przyjeździe do Ameryki rozpoczęłam naukę języka angielskiego.  Wieczorem studiowałam angielski zaś w dzień pracowałam w laboratorium analitycznym Horticultural  Laboratory w Cornell University w Riverhead. 

 

Rok 1966

 

 

 Pani Feliksa Sawicka w laboratorium 
Cornell University z dyrektorem Józefem Sieczką

 

 

Riverhead lata sześćdziesiąte

 

Tę pracę analityczną prowadziłam od roku 1960 do 1987 - do emerytury.  Była to bardzo ciekawa naukowo-badawcza praca z warzywami i roślinami jadalnymi.  Przez kilka lat w naszym laboratorium prowadzono hydrofonikę to znaczy hodowlę roślin na wodzie, w której rozpuszczono sole mineralne odpowiednie dla każdej rośliny.  Były zbudowane specjalne szerokie koryta na plastykowych podłożach, przez które przechodziły plastykowe rurki wypełnione bieżącą nasyconą wodą użyźniając daną roślinkę od ziarnka do owocu, co trwało odpowiedni czas. W tej uprawie smak i jakość ogórków, sałaty czy pomidorów  nie różniły się od tych uprawianych w ziemi. System hydrofoniki jest stosowany w warunkach braku gleby do uprawy roślin jadalnych w różnych krajach.

 

 

20 - lecia pracy w laboratorium Cornell University

 

 

Uhonorowanie p. Feliksy za jej 27 letnią pracę 
na Cornell University.

 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, ROSYJSKIEGO,

 ŁACINY i ESL

Do Riverhead przyjechałam 22 kwietnia 1960r.  Od września rozpoczęłam intensywną naukę języka angielskiego na lekcjach wieczorowych Freshmen English, którą kontynuowałam do roku 1970 zdobywając odpowiednie świadectwa i kwalifikacje w międzyczasie rozpoczęłam nauczanie języka polskiego w gimnazjum na lekcjach wieczorowych dla dorosłych.  Uczyłam też łaciny, niemieckiego i rosyjskiego.  Od 1971r. rozpoczęłam wykłady ESL (podstawowy angielski) w Boces dla dorosłych z różnych krajów:  Polaków, Hiszpanów, Niemców, Turków, Rosjan i Portorykanów.  Wykłady te prowadziłam dwa razy w tygodniu,  przez 25 lat.  Uczniowie po roku podstawowego angielskiego przechodzili do wyższych klas.  Podczas tego kursu uczniowie nauczyli się koniecznych wiadomości dotyczących załatwienia spraw w banku, na poczcie, w sklepie, w urzędzie zatrudnienia itp...  Nauczyli się też obejścia w kościele, w szkole - poznawali zwyczaje amerykańskie i święta narodowe, religijne, niektóre modlitwy oraz pieśni.  Poznali kulturę Stanów Zjednoczonych i przygotowywali się do zdobycia amerykańskiego obywatelstwa. 

 

 

Boces - pani Feliksa przemawia podczas uroczystości rozdawania nagród. 

 

 

Pani Feliksa uczy tradycji polskich swoich studentów na ESL - grudzień 1994r.

 

 

Pani Feliksa z klasą ESL

 

 

Pani Feliksa ze studentami i instruktorami z Boces

 

SATYSFAKCJA Z PRACY W POLSKIEJ SZKOLE

Od dnia powstania polskiej szkoły i objęcia stanowiska kierowniczki szkoły postawiłam sobie za motto: uczenie dzieci, młodzieży i starszych języka polskiego, polskich tradycji, historii, geografii, zwyczajów, pieśni, tańca i miłości do ojczyzny - Polski, którą musiałam opuścić z powodów rodzinnych.  Było i jest dla mnie szczęściem i satysfakcją uczenie dzieci przybyłych z Polski, czy też urodzonych w Ameryce lub w różnych krajach, po wojnie przybyłych do USA. 

Starałam się wychowywać w duchu religii rzymsko-katolickiej, biorąc czynny udział w kościele św. Izydora, przy którym Polska Szkoła Dokszatłcająca im Maksymiliana Marii Kolbego istnieje już od 40 lat.  Cieszyło mnie to, że moi nauczyciele bardzo chętnie uczyli i uczą tych wszystkich patriotycznych programów i kontynuują je do dzisiaj.  Chciałam pracować do końca życia, ale z powodu braku zdrowia przekazałam kierownictwo nauczycielce Bożenie Mahmoud.  A sama zostałam Honorowym Dyrektorem licząc 89 lat.  Zawsze staram się pomagać w możliwy dla mnie sposób obecnej dyrekcji i zespołowi nauczycieli - udzielając rad i wskazówek w realizowaniu różnych problemów.  Z woli Bożej w ciągu tych 39 lat otrzymałam wiele wyróżnień i kilka medali za co Panu Bogu i Matce Najświętszej, Królowej Polski gorąco i serdecznie dziękuję.

Dyplom uznania dla Polskiej Szkoły wydany przez Kongres Stanów Zjednoczonych, podpisany przez ówczesną kongresmenkę Hillary Clinton 

 

 

Statuetka im. Janiny Jagielskiej przyznana przez Centralę Polskich Szkół dla p. Feliksy Sawickiej w roku 2006.

 

Poza tym pani dyrektor była uhonorowana: w 1994r - medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
w 1996r. - Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

90 rocznica urodzin - jubilatka w otoczeniu wdzięcznych uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

 

Patron szkoły

Święty Maksymilian (Rajmund Kolbe) urodził się 8 stycznia 1894r. w Zduńskiej Woli.  Wczesne dzieciństwo spędził w domu rodzinnym.  Jako 13-letni chłopiec wstąpił do niższego seminarium franciszkańskiego we Lwowie.  Tam przyjął imię Maksymilian.  W 1911r. po przyjęciu pierwszych święceń zakonnych wyjechał do Krakowa na studia filozoficzne.

Studiował w Krakowie oraz w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych i teologicznych.  W listopadzie 1914r. złożył wieczyste śluby zakonne i przyjął imię "Maria".  W kwietniu 1918r. otrzymał święcenia kapłańskie i od tej chwili rozpoczął intensywną pracę duszpasterską.  Najpierw przebywał w Krakowie, a następnie w latach 1922-1927 pracował w Grodnie, gdzie zaczął wydawać pismo katolickie "Rycerz Niepokalanej".  Tu również zrodziła się jego pierwsza myśl o utworzeniu sanktuarium ku czci Niepokalanej.   W roku 1927 ks. M. Kolbe z wielkim zapałem podjął się pracy nad założeniem a następnie rozbudową ośrodka maryjnego w Niepokalanowie pod Sochaczewem.

     W okresie największego rozkwitu w Niepokalanowiemieszkało i pracowało 650 zakonników, 13 księży, 18 kleryków i 122 seminarzystów.  Oprócz innych wydawnictw nakład samego tylko "Rycerza Niepokalanej" wynosił ponad milion egzemplarzy.  Niepokalanów miał własną elektrownię, własny szpital na 100 łóżek, straż pożarną, a także nowoczesne zakłady drukarskie. 8 grudnia 1936r. otwarto stację radiową, planowano budowę lotniska a bracia zakonni uczyli się pilotażu.

    Ks. M. Kolbe nie ograniczał się do pracy w Polsce.

Pragnął poszerzyć kult Niepokalanej  na całym świecie.  Dlatego też w latach 1930-1936 prowadził intensywne prace misyjne w Chinach i Japonii.  Tam również wydawał "Rycerza" po japońsku oraz założył ośrodek "Ogród Niepokalanej" tzw. Kugenzai no Sono(na fotografii).

    Po zakończeniu prac misyjnych w 1936r. wrócił do Polski, na stałe związując się z Niepokalanowem.

   Wybuch II wojny światowej przekreślił dalsze plany rozbudowy Niepokalanowa.  Już w pierwszych dniach wojny, 19 września aresztowano o. Maksymiliana z 35 zakonnikami.  Wszyscy zostali zwolnieni w grudniu 1939r. i wrócili do zniszczonego klasztoru.

    W lutym 1941r. o. Maksymilian wraz z czterema innymi zakonnikami został ponownie aresztowany przez Gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie.  W maju został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Oświęcim).

   30 lipca 1941r. po uciecze jednego ze współwięźniów skazano dziesięciu więźniów na śmierć głodową.  Znalazł się wśród nich Franciszek Gajowniczek.  O. Maksymilian ofiarował się za niego.  W bunkrze przeżył dwa tygodnie i jako ostatni z zakładników został dobity zastrzykiem z fenolu w dniu 14 sierpnia 1941r.

   17 października 1971r. o Maksymilian został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, zaś 10 października 1982r. kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.

  Kult św. Maksymiliana szerzy się po całym świecie, a on sam jest uznawany za patrona naszych trudnych czasów.

Historia szkoły

Dzień 15 października 1972r. jest jednym z ważniejszych dni w życiu Polonii zamieszkałej we wschodniej części Long Island.  Po wielu staraniach, grupie rodziców popieranych przez księdza Wendę, udało się powołać do istnienia polską szkołę sobotnią, której celem było krzewienie tradycji i kultury polskiej na amerykańskiej ziemi.  Została ona zarejestrowana przez Centralę Szkół Dokształcających w Ameryce. Swoją działalność rozpoczęła w budynku szkoły parafialnej przy kościele św. Izydora i tu kontynuuje ją po dzień dzisiejszy.  Powstanie szkoły zbiegło się w czasie z pierwszą rocznicą beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbe przez papieża Pawła VI.  To wydarzenie wpłynęło na decyzję nadania szkole imienia tego wielkiego Polaka-męczennika.

Pierwsi uczniowie szkoły

W sobotę 19 października 1972r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek dla 48 uczniów i ośmiu nauczycieli. Pierwsi pedagodzy     to:  Józefa Kiergiel, Katarzyna  Kornafel, Janina Matuszczak, Feliksa Sawicka, Czesława Zakrzewska, ks. Witalis Pendzik, ks. Władysław Świątek, ks. Jerzy Widoniak.  Kierownictwo szkoły powierzono p. Feliksie Sawickiej, która nieprzerwanie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pełni tę funkcję do dziś.

Uczniowie z księdzem

Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 15 listopada 1975r.; uroczystość poświęcenia sztandaru polskiej szkoły.  Ojcem chrzestnym był p. Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, za którego ojciec Maksymilian M. Kolbe dobrowolnie przyjął męczeńską śmierć.  Od tego czasu sztandar z wizerunkiem patrona towarzyszy nam wszędzie tam, gdzie prezentuje się nasza szkoła.

Poświęcenie sztandaru szkoły z udziałem Franciszka Gajowniczka

Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 15 listopada 1975r.; uroczystość poświęcenia sztandaru polskiej szkoły.  Ojcem chrzestnym był p. Franciszek Gajowniczek, były więzień oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, za którego ojciec Maksymilian M. Kolbe dobrowolnie przyjął męczeńską śmierć.  Od tego czasu sztandar z wizerunkiem patrona towarzyszy nam wszędzie tam, gdzie prezentuje się nasza szkoła.

 

Franciszek Gajowniczek ze społecznością szkolną

W październiku 1982r. w dziesiątą rocznicę istnienia szkoły, jej przedstawiciele brali udział w uroczystościach kanonanizacyjnych błogosłowianego Maksymiliana M. Kolbe w Rzymie.

 

Prezentacja sztandaru w Rzymie

Tradycją szkoły są obchody jej jubileuszu.  Uroczyste bankiety organizowano w 10-lecie, 20-lecie, 25-lecie, 30-lecie, 35-lecie a ostatnio 40-lecie istnienia szkoły.

Jubileusz 40-lecia

Obecną historię szkoły piszą jej uczniowie, rodzice i nauczyciele, uczestnicząc w corocznych imprezach szkolnych.  Do najważniejszych można zaliczyć:  jasełka, śniadanie wielkanocne, udział w Paradzie Pułaskiego na 5 Alei w Manhattanie, udział we mszy świętej z okazji rocznicy Konstytucji 3-maja w Eastport, czy też koronację figurki Matki Bożej w Villa Immaculata. 

Nasza szkoła wprowadziła jako pierwsza szkoła polonijna małą maturę.  

 

Pierwsza dyrektorka i założycielka szkoły Feliksa Sawicka z liceum

 

Nasza szkoła od 1972r służy Polonii wschodniej części Long Island.  Nasi uczniowie w każdą sobotę od godz.10:00 do 14:00 uczą się posługiwania mową ojczystą swoich przodków.  Poznają historię, geografię i polskie tradycje. 

Organizujemy wiele imprez, przeprowadzamy konkursy i wyjeżdżamy na wycieczki.

Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele z Polski.

 Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września, a kończą w drugą niedzielę czerwca. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na stoisku Polskiej Szkoły podczas Polish Festiwal w Riverhead.

Historia szkoły

Patron szkoły

Pierwszy dyrektor

Statut szkoły

Regulamin szkoły

Regulamin ucznia